FAQs Complain Problems

७६/७७

छेडागाड नगरपालिका ४ नं वडा समितिबाट सिफारिस भएका ३ महिना र ६ महिना खाना पुग्ने नागरिकहरुको लागी नगरपालिकाबाट वितरण हुने राहत प्राप्त गर्ने नागरिकहरुको विवरण

दस्तावेज: 

छेडागाड नगरपालिका ५ नं वडा समितिबाट सिफारिस भएका ३ महिना र ६ महिना भन्दा कम खाना पुग्ने नागरिकहरुको लागी नगरपालिकाबाट वितरण गरिने राहत प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण

छेडागाड नगरपालिका ३ नं वडा समितको सिफारिसमा ३ महिना र ६ महिना भन्दा कम खाना पुग्ने नागरिकको लागि नगरपालिकाबाट वितरण गरिने राहत प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण ।

दस्तावेज: 

छेडागाड नगरपालिका २ नं वडा समितिको सिफारिसमा ३ महिना र ६ महिना भन्दा कम खान पुग्ने नागरिकहरुको लागि नगरपालिकाद्वारा वितरण गरिने राहत प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण

छेडागाड नगरपालिका १ नं वडा समितिको सिफारिसमा ३ महिना र ६ महिना भन्दा कम खान पुग्ने नागरिकहरुको लागि नगरपालिकाद्वारा वितरण गरिने राहत प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण

दस्तावेज: 

Pages