FAQs Complain Problems

७६/७७

छेडागाड नगरपालिका ११ नं वडा समितिबाट सिफारिस भएका ३ महिना र ६ महिना खाना पुग्ने नागरिकहरुको लागी नगरपालिकाबाट वितरण हुने राहत प्राप्त गर्ने नागरिकहरुको विवरण

छेडागाड नगरपालिका ११ नं वडा समितिबाट सिफारिस भएका ३ महिना र ६ महिना खाना पुग्ने नागरिकहरुको लागी नगरपालिकाबाट वितरण हुने राहत प्राप्त गर्ने नागरिकहरुको विवरण

छेडागाड नगरपालिका ९ नं वडा समितिबाट सिफारिस भएका ३ महिना र ६ महिना खाना पुग्ने नागरिकहरुको लागी नगरपालिकाबाट वितरण हुने राहत प्राप्त गर्ने नागरिकहरुको विवरण

छेडागाड नगरपालिका ८ नं वडा समितिबाट सिफारिस भएका ३ महिना र ६ महिना खाना पुग्ने नागरिकहरुको लागी नगरपालिकाबाट वितरण हुने राहत प्राप्त गर्ने नागरिकहरुको विवरण

छेडागाड नगरपालिका ६नं वडा समितिबाट सिफारिस भएका तीन महिना र छ महिना खाना पुग्ने नागरिकहरुको लागी नगरपालिकाबाट वितरण गरिने राहत प्राप्त गर्ने लागग्राहीहरुको विवरण

Pages