FAQs Complain Problems

जन्मदर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव वा निजले तोकेको व्यक्ति
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्पुर्ण वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
बच्चा जन्मेको ३५ दिन भित्र आएमा निशुल्क अन्यथा रु १००
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन